Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

pl. Warszawski 6, 41-800 Zabrze

tel. 32 271 59 89, email: sekretariat@sp36.zabrze.pl

 

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

1. Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ

17.11.2012r.

 

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI

09.03.2020r.

 

STRONA INTERNETOWA NIE JEST ZGODNA* Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

 

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:

brak

 

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@sp36.zabrze.pl lub numerem tel.: 32 271 59 89

Osobą odpowiedzialną jest mgr Krystyna Wiśniewska – Dyrektor Szkoły, dyrektor@sp36.zabrze.pl

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNAW ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Wejście do szkoły dostępne jest od strony placu Warszawskiego. Wejścia od strony boiska dostępne są jedynie dla uczniów wyznaczonych klas. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Dostęp do informacji jest możliwy w godzinach pracy sekretariatu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail: sekretariat@sp36.zabrze.pl lub numerem tel.: 32 271 59 89DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.